ฉนวนกันความร้อน

โพลียูรีเทนโฟม

( Rigid Polyurethane Foam )

เป็นฉนวนป้องกันความร้อน-เย็น ที่เกิดจากสารประกอบที่มีหมู่ของ Hydroxyl group (Polyol) กับ Dimethyl dissocyanate โดยการพ่นให้รวมตัวกัน เป็นโฟม ซึ่งมีโครงสร้างเป็นเซลล์ปิด (Closed Cell) ที่ชิดติดกันของโฟมแบบแข็งอยู่มากกว่า 90% ต่อปริมาตร จึงทำให้การดูดซึมนํ้า และไอนํ้าตํ่า ภายในเซลล์มีส่วนประกอบของก๊าซฟลูออโรคาร์บอนซึ่งมีสภาพการนำความร้อนตํ่ากว่าอากาศ จึงทำให้สามารถลดความร้อนได้ดี ในขณะเดียวกันยังสามารถลดความดังของเสียงด้วย
ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม (Rigid Polyurethane Foam) ติดตั้งโดยวิธีฉีดพ่นไปยังวัตถุ เช่น โลหะ ไม้ อิฐ คอนกรีต กระเบื้อง แก้ว พลาสติก แล้วจะยึดติดเป็นเนื้อเดียวกับวัสดุสามารถกำหนดความหนาของเนื้อโฟมได้ตามความต้องการเหมาะสำหรับติดตั้งใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นอาคาร อุตสาหกรรมห้องเย็น หรืออุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ ฯลฯ

ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทนโฟม ( Rigid Polyurethane Foam )

P.U. Foam

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ฉนวนกันความร้อน โพลียูรีเทน

1 ป้องกันความร้อน-เย็น (Most efficient) สามารถกันความร้อนมาจากหลังคาหรือผนังได้มากกว่า 90% ค่าการนำความร้อน K-Factor = 0.017 ~ 0.024 W/MK ซึ่งมีค่าตํ่ามาก ใกล้เคียงกับสูญญากาศ ทำให้ P.U. Foam ไม่สามารถนำความร้อนจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้

2 ป้องกันการรั่วซึม (Water leaking) เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นเซลล์ปิด มีค่าการซึมผ่านของนํ้าไม่เกิน 2% จึงทำให้นํ้า ความชื้น ไอนํ้า ซึมผ่านไปยังส่วนอื่นๆ ได้ จึงไม่เป็นบ่อเกิดของเชื้อรา แบคทีเรีย และกลิ่นเหม็นอับ สามารถพ่นใต้พื้น เพื่อกันความชื้นขึ้นมาบนพื้นได้

3 การทนกรด-ด่าง (Acid & Base Resistant) P.U. Foam ไม่ละลายในกรด-ด่าง แอลกอฮอล์ นํ้ามันเครื่อง จึงทำให้สามารถป้องกันการเสียหายจากสารดังกล่าวได้

4 การทนไฟ ไม่ลามไฟ (Fire Resistant) P.U. Foam เป็นฉนวนที่ติดไฟ แต่สามารถดับเองได้ ไม่ลามไฟ เพราะได้ผสมสารกันไฟไว้ถึง 15% จึงไม่เป็นเชื้อเพลิงเมื่อไฟไหม้

5 ไม่มีสารพิษเจือปน (Non-toxic Irritant) เนื่องจากเป็นฉนวนที่แข็งตัวเป็นก้อน ไม่มีกรด-ด่าง หรือตัวทำละลายอื่นๆ จะมาเปลี่ยนสถานะจากของแข็งให้เป็นของเหลวได้ จึงไม่มีสารระคายเคือง หรือสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ เหมือนกับใยแก้วหรือใยหิน ที่มีโอกาศหลุดร่องเป็นละอองได้

6 ป้องกันสัตว์ จำพวกนก หนู แมลง ไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัย (Vermin Resistant) ได้มีการปรับปรุงส่วนผสม ที่ทำให้มด หนู แมลง ไม่ชอบ สัตว์เหล่านี้จึงไม่เข้าไปทำรัง หรือทำลายตัวฉนวน

 

7 นํ้าหนักเบา และแข็งแรง (Light weight & Strength) มีนํ้าหนักเบา โดยโฟมขนาด 1 เมตร x 1 เมตร x 1 นิ้ว จะมีนํ้าหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม จึงทำให้ไม่ไปเพิ่มนํ้าหนักบนตัวโครงสร้าง หรือบนรากฐานได้ และยังรับนํ้าหนักแรงกดทับได้ถึง 2.20 กิโลกรัม

8 ติดตั้งง่าย (Easy to Install) ในการพ่นฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ตัวโฟมจะใช้เวลาเซ็ทตัวเพียง 3 วินาที และจะแข็งตัวภายใน 20 วินาทีเท่านั้น ไม่ต้องรอให้แห้งเป็นชั่วโมง สามารถฉีดพ่นใต้หลังคา บนหลังคา ใต้พื้นฐานราก และติดกับวัสดุได้ทุกชนิด

9 ไม่มีการยุบตัว และสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรม (Not Pack Down) เพราะมีความหนาแน่นถึง 35 – 50 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีลักษณะแข็ง ไม่เสื่อมสภาพ และสามารถขึ้นรูปได้ตามวัสดุที่ฉีดพ่น เป็นลอนหลังคา หรือรูปแบบต่างๆ จึงทำให้ฉนวนชนิดนี้ ทนทาน ไม่ยุบตัว และสวยงาม

10 ลดเสียงดัง กั้นเสียง (Noise Inhibiting) เพราะมีโครงสร้างภายในเซลล์เป็นช่องอากาศ เป็นโพรงอากาศ เรียกว่า Air Gap จำนวนมาก สามารถลดการพาของเสียง หรือลดความดังได้ประมาณ 70 เดซิเบล

11 ควบคุมการกลั่นตัวเป็นหยดนํ้า (Condensation control) ฉนวนโพลียูเรเทนโฟม จะเป็นตัวกั้นกลาง แยกความร้อนและความเย็น อยู่กันคนละฝั่ง จึ่งไม่ทำให้เกิดการเกาะตัวของไอนํ้า จึงเหมาะสำหรับใช้ในห้องเย็น และตู้เย็น

12 ประหยัดพลังงาน สามารถป้องกันการนำ การพา และการแผ่รังสีความร้อนจากภายนอก ถึงผนังและหลังคา ได้มากกว่า 90% ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจากภายนอก มากกว่า 20°c (ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมอื่นๆ ด้วย) ซึ่งอาจทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องปรับอากาศ หรือถ้าใช้เครื่องปรับอากาศ ก็จะทำให้ห้องเย็นอย่างรวดเร็ว ลดการสูญเสียพลังงาน สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า 50%

OUR REFERENCE

Insulation

CLICK