comp01
comp01 title
คือการปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับดิน หยุดการทรุดตัวของชั้นดิน ภายใต้นํ้าหนักบรรทุก โดยการ อัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า และมีความข้นเหลวตํ่า ด้วยแรงดันเข้าไปยังชั้นดินอ่อน เพื่อให้คอนกรีตเข้าไปแทนที่ชั้นดินบริเวณดังกล่าว ทำให้ชั้นดิน มีความหนาแน่นของมวลดินมากขึ้น หรือมีความสารถในการรับนํ้าหนักมากขึ้น และขณะ เดียวกัน ดินบริเวณข้างเคียงก็จะถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นมากขึ้นเช่นกัน
ด้วยสภาวะของคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า ทำให้คอนกรีตกระจายตัวเป็นกลุ่มก้อน ไม่ไหลแทรตัวไปตามแนวช่องว่าง ร่องรอยแตกในชั้นดิน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการบดอัดชั้นดิน บีดตัวไล่นํ้า บีบอัดช่องว่างเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
comp02

จุดเด่นการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนด้วยวิธี

Compaction Grout

  • วัสดุมีราคาตํ่า ทำให้การปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนพื้นที่ขนาดใหญ่และลึก ใช้งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับการปรับปรุงสภาพชั้นดินแบบอื่น
  • กระบวนการทำงานที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่สลับซับซ้อน ทำให้การเข้าถึงหน้างานในที่แคบๆ เป็นไปได้ง่าย
  • มีกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปรับปรุงสภาพชั้นดิน ด้วยการวัดปริมาตรวัสดุที่ถูกอัดปั๊ม และการวัดดันขณะทำการอัดปั๊ม ที่หมายถึงแรงต้านจากชั้นดิน
  • สามารถทำการอัดปั๊มได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
 

Compaction Grout

( Low-mobility Concrete )

ขั้นตอนการทำงาน

compaction grout method1
ทดสอบสภาพดินเพื่อประเมินลักษณะการซ่อม
ทดสอบสภาพดินด้วยวิธีการตอกหยั่ง ( CPT : Cone Penetration Test) เพื่อให้ทราบถึงสภาพความสามารถในการรับน้ำหนักของดินแต่ละชั้น ก่อนที่จะทำการประเมินลักษณะการซ่อม ที่หมายถึงความลึกของการอัดปั๊ม ปริมาณวัสดุที่ใช้ต่อจุด และระยะห่างระหว่าง จุดที่จะอัดปั๊ม
compaction grout method2
กำหนดจุดที่จะทำการอัดปั๊ม
กำหนดระยะห่างระหว่างจุดที่จะทำการอัดปั๊ม โดยทั่วไปจะมีระยะห่างประมาณ 2-3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ลักษณะของโครงสร้าง และสภาพดินฐานราก
compaction grout method3
ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ
ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ (Casing) ที่ระดับความลึก ตามที่ได้จากผลการทดสอบสภาพดิน
compaction grout method4
ติดตั้งPressure Gauge
ติดตั้งPressure Gauge เพื่อวัดแรงต้านของชั้นดิน และสายส่งวัสดุ โดยเครื่องอัดปั๊มสามารถอยู่ห่างจากปั๊มคอนกรีตได้ประมาณ 50 เมตร
compaction grout method5
จัดวางแพล้นคอนกรีต
ติดตั้งและจัดวางแพล้นคอนกรีต ที่ประกอบไปด้วย โม่ผสมคอนกรีต คอนกรีตปั๊ม และกองเก็บวัสดุ ที่ต้องการพื้นขนาดประมาณ 10x10 เมตร
compaction grout method6
ทำการอัดปั๊มคอนกรีตพร้อมกับตรวจวัดการขยับตัว
ทำการอัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลต่ำ ( Low Slum Concrete) หรือมีความข้นเหลว 50±10 มิลลิเมตร(Slump Test) การประเมินและควบคุมความสมบูรณ์ของการอัดปั๊มของชั้นดินแต่ละชั้น จากปริมาณคอนกรีตที่อัดปั๊มเข้าไป และ แรงดันที่เกิดขึ้นขณะทำการอัด แรงดันดังกล่าวนี้คือค่าแรงต้านของชั้นดิน(Soil Resistance) ซึ่งหมายถึงความสามารถในการรับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น
compaction grout method7
อัดปั๊มคอนกรีต
อัดปั๊มคอนกรีต พร้อมกับตรวจวัดการขยับตัวของโครงสร้างด้วยเครื่องวัดเลเซอร์
compaction grout method8
อัดปั๊มวัสดุในชั้นดินชั้นถัดไป
ดึงท่อ CASING ขึ้นด้วยเครื่องดึงไฮดรอลิก เพื่ออัดปั๊มวัสดุในชั้นดินชั้นถัดไป
 


Soil Investigation2
 
 
 
 
PU deep grouting
PU deep grouting
PU DEEP GROUTING : คือการอัดฉีดสารโพลียูรีเทนลงไปยังชั้นดินอ่อน เพื่อปรับปรุงสภาพดินและเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักให้แก่ชั้นดิน โดยสารโพลียูรีเทนจะขยายตัวบดอัดชั้นดินที่ระดับความลึกนั้นๆ ให้แน่น และแทนที่ช่องว่างหรือโพรงในชั้นดิน


หลักการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนด้วยวิธี PU Deep Grouting


• ด้วยความสามารถในการขยายตัวของสารโพลียูรีเทน 10 เท่า ทำให้สามารถเข้าไปแทนที่ช่องว่างในชั้นดิน และ บดอัดดินรอบข้างให้มีความหนาแน่นมากขึ้น
• การแข็งตัวที่รวดเร็วภายในเวลา 10-15 วินาที เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารโพลียูรีเทน ที่ทำให้สามารถควบคุมการกระจายตัวของสารโพลียูรีเทนให้อยู่ในพื้นที่ที่ต้องการได้
• ลดผลกระทบเนื่องจากการบีบตัวคายน้ำของดิน และลดการขยายและหดตัวของดิน ประเภท Cohecive Soil
• โพลียูรีเทนสารสามารถแทรกและเพิ่มการยึดเกาะระหว่างเม็ดดิน ประเภท Non Cohecive Soil
• สารโพลียูรีเทนจะแทนที่ช่องว่างหรือโพรงในชั้นดิน
• ชั้นดินอ่อนสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ด้วยการเพิ่มแรงต้านทานเฉือน ซึ่งวัสดุจะทำการฉีดที่ระดับความลึกลงไปในพื้นที่ของกระเปาะแรงดัน (pressure bulb) ณ จุดที่จะได้รับผลจากแรงเฉือนของน้ำหนักของโครงสร้างด้านบน

PU Deep Grouting

ขั้นตอนการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อน

PU deep grouting1
ทำการสำรวจชั้นดิน
ทำการสำรวจชั้นดินด้วยเครื่อง DCP(Dynamic Cone Penetrometer) เพื่อประเมินลักษณะการซ่อม ความลึกของชั้นดินที่มีปัญหา และปริมาณวัสดุที่จะทำการอัดปั๊ม
PU deep grouting2
เจาะคอนกรีตขนาด
เจาะคอนกรีตขนาด 15 มิลลิเมตร ผ่านลงไปยังชั้นดินใต้ฐานคอนกรีต ด้วยสว่านเจาะระบบโรตารี่
PU deep grouting1
ติดตั้งท่อส่งวัสดุและชุดยกท่อระบบไฮดรอลิก
ติดตั้งท่อส่งวัสดุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มิลลิเมตร เพื่อใช้ในการส่งวัสดุลงไปยังชั้นดินที่ต้องการอัดฉีดวัสดุ และทำการติดตั้งชุดยกท่อระบบไฮดรอลิก เพื่อใช้ในการขยับท่อส่งวัสดุในกรณีของการอัดฉีดวัสดุหลายๆชั้นตวามลึก
PU deep grouting2
ทำการติดตั้งปืนอัดสารโพลียูรีเทน
โดยในขณะที่ทำการอัดวัสดุจะมีการติดตั้งเครื่องวัดระดับเลเซอร์ เพื่อวัดระดับการยกตัวของโครงสร้าง โดยค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดมีความละเอียดในหน่วยมิลลิเมตร การวัดการขยับตัวของโครงสร้างใช้เพื่อเป็นการยืนยันว่าดินใต้ฐานรากสามารถรับน้ำหนักกดทับได้
PU deep grouting3
ในการส่งผ่านวัสดุไปยังชั้นดินนั้นจะใช้ปั๊มอัดที่แรงดันประมาณ 2000 PSI ผ่านสายที่มีความยาวมากกว่า 50 และเครื่องอัดวัสดุจะมีการติดตั้งมิเตอร์เพื่อวัดปริมาณวัสดุที่ใช้ขณะทำการอัดปั๊ม
PU deep grouting3
 
 
PU deep grouting3
 
PU deep grouting3
 
 
Low-Pressure-Grouting


งานเสริมเสถียรภาพดินทราย ด้วยวัสดุ Cement Slurry

(Low Pressure Grouting or Permeable Grouting)


การเสริมเสถียรภาพให้ดินทรายโดยใช้วัสดุที่มีความข้นเหลวสูง เพื่อให้วัสดุสามารถไหลซึมเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างเม็ดดิน การการอัดปั๊มวัสดุจำเป็นต้องใช้แรงดันในการอัดปั๊มวัสดุต่ำ เพื่อให้เกิดการไหลซึม และลดการบีบอัดตัวของดินทราย ที่จะทำให้ลดความสามารถในการไหลซึมของวัสดุ

Low Pressure Grouting or Permeable Grouting

ขั้นตอนการทำงาน

compaction grout method1
งานคอริ่งคอนกรีตขนาด 1.5 นิ้ว
 
compaction grout method2
ติดตั้ง Casing ขนาด 1.5 นิ้ว
ติดตั้ง Casing ขนาด 1.5 นิ้ว ด้วยเครื่องตอกกระแทก ทั้งนี้ปลายอีกด้านของCasing จะถูกปิดด้วยหัวอุด เพื่อป้องกันดินเข้ามาอุดที่ปลายCasing และเมื่อทำการอัดวัสดุ หัวอุดดังกล่าวจะถูกดันออกด้วยแรงดัน ในการติดตั้ง Casing จะทำการติดตั้งทุกระยะห่างประมาณ 1 เมตร
compaction grout method3
ติดตั้งชุดไฮโดรลิค
ติดตั้งชุดไฮโดรลิคที่จะใช้ในการยก Casing โดยในการเกร้าท์วัสดุ บริษัทจะทำการเกร้าท์ทุกระดับความลึด 0.5 เมตร โดยแต่ในแต่ละชั้นจะใช้ปริมาณวัสดุที่ประมาณ 50 ลิตร
compaction grout method4
งานติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ และการผสมวัสดุ
ในการอัดปั๊มวัสดุ วัสดุจะถูกอัดปั๊มด้วยเครื่องสกรูปั๊ม ที่มีแรงดันมากกว่า 14 บาร์ และสายลำเลียงวัสดุ 30 เมตร การผสมวัสดุ บริษัทจะทำการผสมวัสดุ ที่หน้างาน หรือบนรถโมบาย เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้ง และเคลื่อนย้ายออกเพื่อเปิดพื้นที่หน้างาน
compaction grout method5
การติดตั้งหัวอัดวัสดุ
หัวอัดวัสดุจะถูกติดตั้ง Pressure Gauge เพื่อวัดแรงดันในการอัดปั๊ม ในการอัดปั๊มจะควบคุมแรงดันไม่เกิน 2-3 บาร์ ในกรณีที่แรงดันมากกว่า 3 บาร์ เจ้าหน้าที่จะทำการหยุดการอัดปั๊มเพื่อให้วัสดุได้ไหลซึมจนกว่าแรงดันจะลดลงจึงจะทำการอัดปั๊มต่อ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะทำการอัดปั๊มจนกระทั้งได้ปริมารวัสดุ 25 ลิตร หรือ แรงดันคงที่มากกว่า 3 บาร์
compaction grout method6
 
 
compaction grout method7
 
 

OUR REFERENCE

Grouting & Soil Improvement

CLICK