comp01
comp01 title
คือการปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มความสามารถในการรับนํ้าหนักให้กับดิน หยุดการทรุดตัวของชั้นดิน ภายใต้นํ้าหนักบรรทุก โดยการ อัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า และมีความข้นเหลวตํ่า ด้วยแรงดันเข้าไปยังชั้นดินอ่อน เพื่อให้คอนกรีตเข้าไปแทนที่ชั้นดินบริเวณดังกล่าว ทำให้ชั้นดิน มีความหนาแน่นของมวลดินมากขึ้น หรือมีความสารถในการรับนํ้าหนักมากขึ้น และขณะ เดียวกัน ดินบริเวณข้างเคียงก็จะถูกบีบอัดให้มีความหนาแน่นมากขึ้นเช่นกัน
ด้วยสภาวะของคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลตํ่า ทำให้คอนกรีตกระจายตัวเป็นกลุ่มก้อน ไม่ไหลแทรตัวไปตามแนวช่องว่าง ร่องรอยแตกในชั้นดิน ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าว ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพของการบดอัดชั้นดิน บีดตัวไล่นํ้า บีบอัดช่องว่างเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
comp02

จุดเด่นการปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนด้วยวิธี

Compaction Grout

  • วัสดุมีราคาตํ่า ทำให้การปรับปรุงสภาพชั้นดินอ่อนพื้นที่ขนาดใหญ่และลึก ใช้งบประมาณน้อย เมื่อเทียบกับการปรับปรุงสภาพชั้นดินแบบอื่น
  • กระบวนการทำงานที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ ไม่สลับซับซ้อน ทำให้การเข้าถึงหน้างานในที่แคบๆ เป็นไปได้ง่าย
  • มีกระบวนการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการปรับปรุงสภาพชั้นดิน ด้วยการวัดปริมาตรวัสดุที่ถูกอัดปั๊ม และการวัดดันขณะทำการอัดปั๊ม ที่หมายถึงแรงต้านจากชั้นดิน
  • สามารถทำการอัดปั๊มได้ลึกมากกว่า 20 เมตร
 
comp04

ขั้นตอนการทำ Compaction Grout

1) ทดสอบสภาพดินด้วยวิธีการตอกหยั่ง ( CPT : Cone Penetration Test) เพื่อให้ทราบถึงสภาพความสามารถในการรับนํ้าหนักของดินแต่ละชั้น ก่อนที่จะทำการประเมินลักษณะการซ่อม ที่หมายถึงความลึกของการอัดปั๊ม ปริมาณวัสดุที่ใช้ต่อจุด และระยะห่างระหว่าง จุดที่จะอัดปั๊ม
2) กำหนดระยะห่างระหว่างจุด ที่จะทำการอัดปั๊ม โดยทั่วไปจะมีระยะห่าง ประมาณ 2-3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงสร้าง และสภาพดินฐานราก
3) ติดตั้งท่ออัดปั๊มวัสดุ (Casing) ที่ระดับความลึกที่ได้จากผลการทดสอบสภาพดิน
4) ทำการอัดปั๊มคอนกรีตที่มีความสามารถในการไหลต่ำ ( Low Slum Concrete) การอัดปั๊มจะทำทุกๆ ความลึก 0.30-0.50 เมตร จากดินชั้นล่างต่อเนื่องขึ้นไปยังดินชั้นบน การประเมินและควบคุมความสมบูรณ์ของการอัดปั๊มของชั้นดินแต่ละชั้น จะประเมินจากปริมาณคอนกรีตที่อัดปั๊มเข้าไป และ แรงดันที่เกิดขึ้นขณะทำการอัดปั๊ม

 

 

 

 

 

reference title compaction grount 

Compaction Grout cover