Micropile for Foundation Repair

ตัวอย่างขั้นตอนการทำงาน

บ้านพักอาศัยจังหวัดนครราชสีมา
งานแก้ปัญหาบ้านทรุดตัว อาคารถูกออกแบบให้วางอยู่บนเข็มตอก
เกิดการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันทำให้เกิดรอยร้าวบนกำแพงบ้านหลายจุด จากการสำรวจพบการทรุดตัวของตอม่อที่จุดตํ่าสุดประมาณ 50 มิลลิเมตร
 
micropile korat1
สำรวจการทรุดตัวของตอม่อ
micropile korat2
ทำการปิดแผ่นกันเปื้อนรอบพื้นที่ทำงาน
micropile korat3
ทำการเปิดกลุมขนาด 0.6-0.8 เมตร
 
micropile korat4
ติดตั้งบ่ารับน้ำหนักให้อยู่ใกล้เสาที่สุด ไม่เกิน 0.5 เมตร
 
micropile korat5
ติดตั้งชุดกดท่อระบบไฮดรอลิก
 
micropile korat6
ทำการกดด้วยแรงดันไม่น้อยกว่า 300 บาร์ หรือ 20 ตัน